મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

  • (17)
  • 1.4k
  • (17)
  • 673
  • (18)
  • 603
  • (12)
  • 1.7k
  • (15)
  • 787
  • 610
  • (14)
  • 516
  • (21)
  • 682
  • (57)
  • 996
  • (35)
  • 1.4k